1. Điều kiện chấp nhận khiếu nại.

– Thời hạn chấp nhận khiếu nại đối với bưu gửi trong vòng 30 ngày kể từ  ngày sau ngày kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình đã công bố.
– Chỉ chấp nhận khiếu nại đối với những bưu gửi được gửi trực tiếp qua ViệtChin.
– Chỉ chấp nhận khiếu nại sau khi kết thúc chỉ tiêu thời gian toàn trình

2. Những trường hợp không thuộc trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

– Trường hợp bất khả kháng vì thiên tai, địch họa hoặc những tình huống bất ngờ vượt quá khả năng khắc phục của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
– Bưu gửi bị hư hỏng do người gửi gói bọc không đảm bảo nội dung bên trong.
– Bưu gửi bị phát nhầm do lỗi của người gửi.
– Bưu gửi có vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.
– Bưu gửi có vật phẩm hàng hoá vi phạm quy định về hàng cấm gửi, gửi có điều kiện của Nhà nước, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu – hoặc bị huỷ theo quy định của pháp luật.
– Bưu gửi gửi đi quốc tế bị thu giữ theo luật lệ của nước nhận..
– Phần giá trị khai man, khai vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi khai giá .
– Bưu gửi khiếu nại quá thời hạn quy định.
– Đối với bưu gửi có nội dung là vật phẩm hàng hoá, doanh nghiệp không phải chịu trách nhiệm đối với việc khai Hải quan của người gửi hoặc người nhận và những quyết định xử lý củaHải quan khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.
– ViệtChin không phải bồi thường những thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất, suy suyển, hư hỏng bưu gửi gây nên.

3. Nguyên tắc bồi thường

– Đối với trường hàng hóa không mua bảo hiểm:
Tùy từng trường hợp cụ thể ViệtChin sẽ chia sẻ rủi ro với quý khách với mức bồi thường tối đa không quá 3 lần cước / vận đơn. Nếu bưu gửi là hàng mẫu (dưới 1kg), và tài liệu sẽ miễn phí một lần gửi. 

– Đối với trường hàng hóa được mua bảo hiểm: khách hàng sẽ được bồi thường = 100% theo giá trị hàng đã khai báo

– ViệtChin chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất do lỗi của doanh nghiệp gây ra cho người có quyền thụ hưởng

– Đối với bưu gửi gửi từ ViệtNam đi quốc tế, nếu phải bồi thường, ViệtChin chỉ bồi thường cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền đang ở tại Việt Nam.

– Tiền bồi thường được trả bằng tiền Việt Nam và được trả cho người gửi hoặc người được người gửi uỷ quyền nhận.